regulamin sesji

Regulamin korzystania z usług hipnoterapii świadczonych przez Daniela Macha

 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług hipnoterapii świadczonych przez Daniela Macha (dalej nazywanego Terapeutą) z siedzibą firmy w 02826 Görlitz, Büchtemannstr. 33, Niemcy. – Nr wpisowy działalności 14626110 w Görlitz.

 1. Definicje

2.1. Terapeuta – Daniel Mach, wykwalifikowany hipnoterapeuta, świadczący usługi hipnoterapii.

2.2. Klient – każda osoba korzystająca z usług Terapeuty.

 1. Zasady świadczenia usług

3.1. Usługi hipnoterapii świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie indywidualnych ustaleń między Terapeutą a Klientem.

3.2. Szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług hipnoterapii są ustalane indywidualnie na podstawie potrzeb i oczekiwań Klienta.

 1. Płatności i polityka odwołania

4.1. Opłata za usługi hipnoterapeutyczne jest pobierana z góry. Płatności są akceptowane przez przelew bankowy, lub gotówką w trakcie spotkania — po uprzednim wpłaceniu zaliczki za sesję w formie przelewu bankowego.

4.2. Ceny poszczególnych usług są udostępnione na stronie i komunikowane Klientowi przed rozpoczęciem terapii.

4.3. Klient, który nie może uczestniczyć w umówionym spotkaniu, jest zobowiązany do poinformowania o tym Terapeuty nie później niż 24 godziny przed spotkaniem. W przypadku późniejszego odwołania lub nieobecności Klienta na spotkaniu bez powiadomienia, opłata za sesję nie będzie zwrócona.

4.4. Jeżeli Klient odwoła spotkanie zgodnie z powyższymi zasadami, ma prawo do umówienia nowego terminu spotkania bez dodatkowych opłat.

4.5. Terapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów i godzin sesji. W takim przypadku Klient ma prawo do pełnego zwrotu opłaty za sesję lub może wybrać nowy termin spotkania.

4.6. W przypadku braku zapłaty za usługi w ustalonym terminie, Terapeuta ma prawo do zaprzestania świadczenia usług do momentu uregulowania zaległości. W razie konieczności, Terapeuta może naliczyć odsetki za opóźnienie od kwoty zaległej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7. W przypadku długotrwałych opóźnień w płatnościach lub powtarzających się naruszeń polityki odwołań, Terapeuta ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem.

4.8. W przypadku długotrwałego zalegania z płatnościami, Terapeuta ma prawo powierzyć sprawę firmie windykacyjnej. Wszystkie koszty związane z procesem windykacji zostaną przeniesione na Klienta. Klient zostanie o tym fakcie wcześniej poinformowany i otrzyma możliwość uregulowania zobowiązań przed przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej.

5. Prawa i obowiązki Klienta

5.1. Klient ma prawo do korzystania z usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie indywidualnych ustaleń z Terapeutą.

5.2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Terapeuty dotyczących przebiegu i warunków terapii.

 1. Prawa i obowiązki Terapeuty

6.1. Terapeuta ma prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli Klient nie przestrzega zaleceń terapeutycznych lub niniejszego Regulaminu.

6.2. Terapeuta jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z etyką zawodową i prawem.

 1. Zmiany Regulaminu

7.1. Terapeuta ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 1. Rozwiązywanie sporów

8.1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z usług Terapeuty będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

regulamin kursów

Regulamin uczestnictwa w kursach hipnoterapii prowadzonych przez Daniela Macha

 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach hipnoterapii prowadzonych przez Daniela Macha (dalej nazywanego Instruktorem).

 1. Definicje

2.1. Instruktor – Daniel Mach, wykwalifikowany hipnoterapeuta, prowadzący kursy hipnoterapii.

2.2. Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w kursie prowadzonym przez Instruktora.

 1. Zasady uczestnictwa w kursie

3.1. Kursy są dostępne dla wszystkich osób, które wyrażają chęć zdobycia wiedzy z zakresu hipnoterapii, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz indywidualnych ustaleń z Instruktorem.

3.2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zasad uczestnictwa w kursie, w tym terminów i programu kursu.

3.3. Rezerwacja jest wiążąca, niezależnie od jej formy: Słowna/telefoniczna etc. lub pisemna messenger/email/sms etc.

 1. Płatności i polityka odwołania

4.1. Opłata za udział w kursie jest pobierana z góry. Płatności są akceptowane przez przelew bankowy, płatności kartą kredytową lub debetową oraz inne dostępne metody płatności. W wyjątkowych przypadkach, kiedy kurs indywidualnie jest ustalany, również forma płatności może być ustalona indywidualnie między stronami.

4.2. Uczestnik, który nie może uczestniczyć w kursie po dokonaniu płatności, jest zobowiązany do poinformowania o tym Instruktora nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku późniejszego odwołania opłata za kurs nie będzie zwrócona, a jeśli nie została uiszczona od razu po rezerwacji, należy ją wnieść do 14 dni od odwołania kursu. Uczestnik będzie miał prawo uczestniczyć w kolejnej edycji kursu bez dodatkowych opłat.

4.3. Instruktor zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów i programu kursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do pełnego zwrotu opłaty za kurs lub może wybrać uczestnictwo w kolejnej edycji kursu.

 1. Prawa i obowiązki Uczestnika

5.1. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie indywidualnych ustaleń z Instruktorem.

5.2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczestnictwa w kursie, w tym zasad etyki i dobrego zachowania.

 1. Prawa i obowiązki Instruktora

6.1. Instruktor ma prawo do odmowy uczestnictwa w kursie, jeżeli Uczestnik nie przestrzega zasad uczestnictwa w kursie lub niniejszego Regulaminu.

6.2. Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia kursu zgodnie z zasadami sztuki dydaktycznej, etyką zawodową i prawem.

 1. Zmiany Regulaminu

7.1. Instruktor ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową.

 1. Rozwiązywanie sporów

8.1. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w kursie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

Reklamacje

 1. Prawo do odstąpienia Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu lub dostępu do usługi, bez podania przyczyny.
 2. Wyjątki od prawa do odstąpienia
  • Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku usług, które zostały już świadczone lub rozpoczęte przed upływem terminu do odstąpienia.
  • Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych, które zostały już pobrane przez klienta.
 3. Procedura odstąpienia
  • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, klient powinien poinformować nas o swojej decyzji, wysyłając e-mail na adres sklep@daniel-mach.com lub dzwoniąc pod numer 514 488 429.
  • Klient powinien odesłać produkt na adres: Daniel Mach Hypnose-Coach, Büchtemannstr. 33, 02826 Görlitz, Niemcy (jeśli dotyczy).
 4. Zwrot kosztów Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego produktu lub po anulowaniu usługi, zwrot kosztów zostanie przeprowadzony w ciągu 14 dni roboczych.

Reklamacje

 1. Składanie reklamacji
  • W przypadku stwierdzenia wad produktu lub niezadowolenia z usługi, klient ma prawo złożyć reklamację.
  • Reklamację można zgłosić poprzez e-mail na adres sklep@daniel-mach.com lub telefonicznie pod numerem 514 488 429.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji
  • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany o podjętej decyzji drogą e-mailową lub telefonicznie.
 3. Prawa klienta w przypadku uznania reklamacji
  • W przypadku uznania reklamacji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy, naprawy produktu lub zwrotu pieniędzy.
 4. Prawa klienta w przypadku nieuznania reklamacji
  • Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, klient zostanie poinformowany o przyczynach takiej decyzji.
  • Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w drodze sądowej.